Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden als PDF bestand, of als DOC bestand.

artikel 1  Algemeen

 • 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bluesphere, en een Opdrachtgever waarop Bluesphere deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 • 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Bluesphere, voor de uitvoering waarvan door Bluesphere derden dienen te worden betrokken.

 • 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Bluesphere en zijn directie.

 • 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop? of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 • 5. Indien ??n of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Bluesphere en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 • 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van ??n of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ?naar de geest? van deze bepalingen.

 • 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 • 8. Indien Bluesphere niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bluesphere in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2  Offertes en aanbiedingen

 • 1. Alle offertes en aanbiedingen van Bluesphere zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 60 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

 • 2. Bluesphere kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 • 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 • 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Bluesphere daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bluesphere anders aangeeft.

 • 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bluesphere niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3  Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 • 1. De overeenkomst tussen Bluesphere en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 • 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Bluesphere derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Bluesphere dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 • 3. Bluesphere zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 • 4. Bluesphere heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 • 5. Indien door Bluesphere of door Bluesphere ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 • 6. Levering geschiedt af bedrijf van Bluesphere. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Bluesphere gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

 • 7. Bluesphere is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 • 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Bluesphere de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 • 9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bluesphere aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bluesphere worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bluesphere zijn verstrekt, heeft Bluesphere het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Bluesphere ter beschikking heeft gesteld. Bluesphere is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bluesphere is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 • 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Bluesphere zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 • 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Bluesphere gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Bluesphere bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Bluesphere op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

 • 12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Bluesphere een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 • 13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Bluesphere gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Bluesphere daardoor direct of indirect ontstaan.

 • 14. Indien Bluesphere met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Bluesphere niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 • 15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Bluesphere

  • alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

  • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Bluesphere rustende verplichting ingevolge de wet;

  • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

  • of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 • 1. Bluesphere is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Bluesphere ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Bluesphere kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 • 2. Voorts is Bluesphere bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bluesphere kan worden gevergd.

 • 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bluesphere op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Bluesphere de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 • 4. Indien Bluesphere tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 • 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Bluesphere gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 • 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Bluesphere gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, w?l tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 • 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bluesphere, zal Bluesphere in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Bluesphere extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Bluesphere anders aangeeft.

 • 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surs?ance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Bluesphere vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Bluesphere op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 • 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 5  Overmacht

 • 1. Bluesphere is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 • 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bluesphere geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bluesphere niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Bluesphere of van derden daaronder begrepen. Bluesphere heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Bluesphere zijn verbintenis had moeten nakomen.

 • 3. Bluesphere kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 • 4. Voorzoveel Bluesphere ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bluesphere gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6  Betaling en incassokosten

 • 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Bluesphere aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Bluesphere aangegeven. Bluesphere is gerechtigd om periodiek te factureren.

 • 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 • 3. Bluesphere heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bluesphere kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Bluesphere kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 • 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Bluesphere verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 • 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Bluesphere echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 • 1. Het door in het kader van de overeenkomst Bluesphere geleverde blijft eigendom van Bluesphere totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Bluesphere gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

 • 2. De door Bluesphere geleverde websites of applicaties, met een niet-uniek grafisch ontwerp (een ontwerp dat vooraf gekozen is en niet specifiek voor Opdrachtgever ontworpen is), zoals het instap-pakket, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mogen worden aangepast en doorverkocht. De uniek ontworpen applicaties en websites blijven te aller tijden eigendom van Bluesphere en mogen niet worden doorverkocht of anderzijds verspreid.

 • 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Bluesphere veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Bluesphere daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

artikel 8  Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 • 1. De door Bluesphere te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifi?ren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Bluesphere kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

 • 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Bluesphere verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

 • 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Bluesphere, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Bluesphere geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

 • 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Bluesphere te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Bluesphere te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Bluesphere in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Bluesphere in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 • 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Bluesphere opdracht gegeven heeft.

 • 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 • 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Bluesphere de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Bluesphere, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Bluesphere te retourneren en de eigendom daarover aan Bluesphere te verschaffen, tenzij Bluesphere anders aangeeft.

 • 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Bluesphere daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

 • 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

 • 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Bluesphere en de door Bluesphere bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, ??n jaar.

artikel 9  Aansprakelijkheid

 • 1. Indien Bluesphere aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 • 2. Bluesphere is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bluesphere is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 • 3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Bluesphere slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, door wijze van vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Bluesphere  voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 • 4. Bluesphere is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 • 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bluesphere aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Bluesphere toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Bluesphere is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 • 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bluesphere of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 10 Vrijwaring

 • 1. De Opdrachtgever vrijwaart Bluesphere voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Bluesphere toerekenbaar is. Indien Bluesphere uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Bluesphere zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Bluesphere, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bluesphere en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

artikel 11 Intellectuele eigendom

 • 1. Bluesphere behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Bluesphere heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 • 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bluesphere partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 • 2. De rechter in de vestigingsplaats van Bluesphere is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Bluesphere het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 • 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn ook te vinden op http://bluesphere.nl/algemenevoorwaarden

 • 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Bluesphere.

 • 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.


De volgende voorwaarden zijn van toepassing op hostingabonnementen en afspraken omtrent hosting

Wanneer u een abonnement neemt op een of meerdere diensten van Bluesphere.nl, dan gaat u akkoord met de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden regelen de zakelijke relatie tussen Bluesphere.nl en de afnemers van onze diensten. Onderdeel van deze Algemene Voorwaarden vormen onze gebruiksvoorwaarden. Deze zijn er op gericht een verstoring in ons netwerk en diensten te voorkomen en zo een hoge mate van kwaliteit te kunnen bieden.

Neemt u er notie van dat onderdelen voorzien van een sterretje (*) niet van toepassing zijn op klanten die enkel en alleen een of meerdere domeinnamen willen laten registreren (dus zonder hosting en het gebruik van emailadressen).

1 DEFINITIES

.                 1.1  Account: de klantennaam waarmee de Klant toegang krijgt tot het Systeem ?van Bluesphere.nl.

.                 1.2  Dataverkeer: verkeer van digitale informatie van en naar de diensten die een Klant bij Bluesphere.nl heeft afgesloten (website, weblog, e-mail, etc)

.                 1.3  Domeinnaam: het adres waarop de Website van een Klant op het Internet gevonden kan worden.

.                 1.4  Emailadres: een op naam van de Klant gestelde adrescode voor het uitwisselen van elektronische berichten via het Internet.

.                 1.5  Homepage: een op naam van de Klant gestelde internetpagina, ofwel een titel- en introductiepagina van een Website op het Internet

.                 1.6  Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Bluesphere.nl een Overeenkomst heeft gesloten.

.                 1.7  Log-in procedure: de procedure voorgeschreven door Bluesphere.nl teneinde de Klant in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het Systeem en het Internet.

.                 1.8  Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in de Request for Comments (RFC) 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

.                 1.9  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bluesphere.nl en een Klant op grond waarvan Bluesphere.nl Diensten worden verricht.

.                 1.10  Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een ge?dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

.                 1.11  Request for Comments (RFC): Een verzameling technische en organisatorische Richtlijnen en beschrijvingen van op Internet gangbare protocollen, procedures en programmatuur en concepten alsmede voor het gebruik daarvan (ftp://ftp.ripe.net/rfc en http://www.rfc-editor.org).

.                 1.12  Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee Bluesphere.nl de Klant toegang tot het Internet verleent.

.                 1.13  Website: een of meerdere ge?ntegreerde Internetpagina's, die worden voorafgegaan door een Homepage.

.                 1.14  Bluesphere.nl Diensten: de diensten die door Bluesphere.nl ten behoeve van Klanten worden verricht.

2 ALGEMEEN

.                 2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Bluesphere.nl en de Klant, uit welken hoofde dan ook, voor zover door partijen niet schriftelijk uitdrukkelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

.                 2.2  Alle door Bluesphere.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Toepasselijkheid van eventuele algemene of inkoopvoorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

.                 2.3  Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Bluesphere.nl een aan een aspirant-klant ter beschikking gestelde overeenkomst of aanvraag / machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant Bluesphere.nl Diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de Klant is onverwijlde herroeping door Bluesphere.nl mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is Bluesphere.nl gehouden al hetgeen Bluesphere.nl reeds heeft ontvangen aan de Klant terug te betalen. Bluesphere.nl kan een aspirant-klant om haar moverende redenen weigeren.

.                 2.4  In afwijking van het bepaalde in artikel 6:235 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Bluesphere.nl niet gebonden aan in de aanvaarding door de Klant voorkomende afwijkingen van de aanbieding van Bluesphere.nl.

.                 2.5  Bluesphere.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 3.2 van kracht. Indien de Klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de Klant, in afwijking van art. 9.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

3 PRIJZEN

3.1 De Klant is afhankelijk van de te leveren Bluesphere.nl Dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij in de Overeenkomst of anderszins anders is vermeld.

 

3.2 Bluesphere.nl is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk twee (2) maanden voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de website van Bluesphere.nl. De Klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van artikel 9.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

 

4 BETALING

 

4.1 Abonnementen op Bluesphere.nl Diensten dienen - ongeacht het type abonnement - twaalf (12) maanden vooruit te worden betaald. Vooruitbetaalde bedragen worden niet gerestitueerd tenzij uitdrukkelijk elders vermeld in deze Algemene Voorwaarden.

 

4.2 De verschuldigde vergoedingen worden voldaan via een bankincasso of door middel van overboeking binnen de een termijn van 30 dagen.

 

4.3 Indien de Klant niet binnen de termijn van artikel 4.2 betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Bluesphere.nl behoudt zich het recht voor om voor iedere factuur een herinneringstarief van ? 10,00 in rekening te brengen. Bluesphere.nl behoudt zich het recht voor claims over te dragen aan een derde partij. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn voor rekening en risico van de Klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van ?50,00, tenzij Bluesphere.nl aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn. Bluesphere.nl kan tevens naar eigen keuze onmiddellijk de Overeenkomst nietig verklaren en het domein van de Klant verwijderen of de Account sluiten / domein weer vrij te geven als gevolg van te late betaling.

In het geval van mogelijke restituties behoudt Bluesphere.nl zich het recht voor een bedrag af te trekken dat gelijkstaat aan bankkosten of soortgelijke kosten die betrekking hebben op de vergoeding naar de Klant.

 

5 VERPLICHTINGEN VAN BLUESPHERE.NL

5.1 Bluesphere.nl spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:

-een correcte domeinregistratie (eventueel via onze partners)?

-het verlenen van aansluiting op het Systeem aan de Klant voor de in de Overeenkomst bepaalde Bluesphere.nl Diensten;?

-het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het Systeem met het Internet gemaakt kunnen worden;?

-de beveiliging van (Persoons)gegevens die opgeslagen worden.?

-Bluesphere.nl garandeert geen onbelemmerde toegang tot het Systeem en het Internet. Evenmin garandeert Bluesphere.nl dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten van Bluesphere.nl.

-In het geval van mogelijke restituties behoudt Bluesphere.nl zich het recht voor een bedrag af te trekken dat gelijkstaat aan bankkosten of soortgelijke kosten die betrekking hebben op de vergoeding naar de Klant.

 

5.2 Bluesphere.nl is niet aansprakelijk voor het functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de bijbehorende randapparatuur van derden of voor niet-nakoming van verplichtingen van derden waarvan Bluesphere.nl zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

 

6 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT (GEBRUIKSVOORWAARDEN)

.                 6.1  De Klant zal zich opstellen en zich gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.

.                 6.2  De Klant stelt Bluesphere.nl zo spoedig mogelijk via zijn/haar persoonlijke online supportpagina in kennis van wijzigingen in relevante gegevens. Deze wijzigingen worden door Bluesphere.nl automatisch doorgegeven aan de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.

.                 6.3  De Klant is aansprakelijk voor al het gebruik (ook dat door eventuele derden) dat via zijn Account van de Bluesphere.nl Diensten wordt gemaakt.

.                 6.4  De Klant onthoudt zich ervan overige Klanten of Internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan het Systeem. Het is de Klant verboden processen of programma's - al dan niet via het Systeem - te gebruiken waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Bluesphere.nl, overige klanten of Internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen. Het is de Klant slechts toegestaan processen of programma's te gebruiken indien er een directe, door Bluesphere.nl toegestane, verbinding met het Systeem bestaat.

.                 6.5  Het is de Klant niet toegestaan het Systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette, bepalingen in de toepasselijke Request for Comments (RFC), de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

?                 het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud ('spamming');

?                 het handelen in strijd met rechten van intellectuele of industri?le eigendom (databankrechten daaronder begrepen) van derden;

?                 het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie;

?                 seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van ?personen;

?                 het zonder toestemming binnendringen van andere computers of ?computersystemen op het Internet ('hacken'). ?In het geval dit artikel wordt geschonden, behoudt Bluesphere.nl zich het recht voor de betreffende autoriteit in te lichten en inloggegevens door te geven aan die autoriteit. Bluesphere.nl behoudt zich het recht voor om betaling te vereisen voor het werk dat men heeft geleverd om dergelijke informatie door te geven aan de betreffende autoriteit.

 

.                 6.6  Het is de Klant niet toegestaan zijn of haar Account, of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Bluesphere.nl hiervoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Onverminderd de overige bepalingen in dit artikel 6 is het de Klant toegestaan door een derde een Website te laten ontwerpen, op het Systeem te plaatsen en te onderhouden.

.                 6.7  Uitgezonderd het Webhosting Plus pakket geldt de regel dat dataverkeer in principe onbeperkt is. Maar het verkeer dient wel redelijk te zijn en niet het verkeer van andere klanten te verstoren (op basis van Fair Use Policy). Als het verkeer van een Klant het verkeer van andere klanten verstoort, behoudt Bluesphere.nl zich het recht voor om de Account van de eerstgenoemde Klant te beperken / af te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving en / of een afzonderlijk tarief voor het verkeer in rekening te brengen. Bluesphere.nl behoudt zich het absolute recht voor om te besluiten of verkeer wel of niet excessief is. Indien een Account wordt gesloten, wordt geen restitutie verleend op de abonnementsgelden die vooruit zijn betaald. Bluesphere.nl is niet aansprakelijk voor vergoeding van enige schade als gevolg van een ontzegging of beperking. * ?Voor het Webhosting Plus pakket geldt een maandelijks dataverkeer limiet welke door de Klant tegen een meerprijs op verzoek is te verhogen.

.                 6.8  De Klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het Systeem mogelijk te maken.

.                 6.9  Bluesphere.nl is, zonder dat Bluesphere.nl tot enige schadevergoeding jegens de Klant zal zijn gehouden, gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de Klant verstrekte aansluiting op het Systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, op te schorten of aan deze aansluiting nadere voorwaarden te stellen, indien en zo lang de Klant handelt (of vermoed wordt dit te doen) in strijd met het gestelde in de artikelen 6.1 tot en met 6.7.

.                 6.10  De Klant vrijwaart Bluesphere.nl tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de Klant van de Account, het Systeem of Internet, dan wel door het niet nakomen van de Klant van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

 

7 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

7.1 Alle rechten van intellectueel of industrieel eigendom (databankrechten inbegrepen) op de Bluesphere.nl Diensten en alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde materialen zoals documentatie en offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Bluesphere.nl of haar licentiegevers. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de Bluesphere.nl Diensten en/of alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopie?n vervaardigen.

 

.                 7.2  Bluesphere.nl zal de Klant vrijwaren tegen elke rechtsvordering die gebaseerd is op de bewering dat door Bluesphere.nl zelf ontwikkelde materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectueel of industrieel eigendom, onder de voorwaarde dat de Klant Bluesphere.nl onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Bluesphere.nl.

.                 7.3  De Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Bluesphere.nl verlenen om zich, zo nodig in naam van de Klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

.                 7.4  Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de Klant in de materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

.                 7.5  Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Bluesphere.nl zelf ontwikkelde materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectueel of industrieel eigendom of indien naar het oordeel van Bluesphere.nl een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Bluesphere.nl, zulks ter harer keuze:

?                 zorgdragen dat de Klant de ter beschikking gestelde, of functioneel gelijkwaardige andere materialen, ongestoord kan blijven gebruiken; of

?                 gerechtigd zijn de Overeenkomst te be?indigen, tegen creditering van de door de Klant betaalde vergoeding zoals bedoeld in artikel 3 onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding.

.                 7.6  Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van Bluesphere.nl wegens schending van rechten van intellectueel of industrieel eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van Bluesphere.nl voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de materialen in een niet door Bluesphere.nl gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Bluesphere.nl geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de door Bluesphere.nl verstrekte materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

8 AANSPRAKELIJKHEID

.                 8.1  Het gebruik door Klant van de Diensten van Bluesphere.nl is geheel voor zijn/haar eigen risico. Bluesphere.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, inclusief nauwkeurigheid, wettigheid, volledigheid, etc. van de informatie die de Klant ontvangt of verzendt via internet. Bluesphere.nl kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies - direct of indirect - immateri?le schennis of andere omstandigheden die voortkomen uit het gebruik van informatie die te vinden is op internet.

.                 8.2  Bluesphere.nl is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt door tekortkomingen van Bluesphere.nl bij de uitvoering van de Overeenkomst. Met name kan Bluesphere.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of andere omstandigheden die zich kunnen voordoen als gevolg van de niet

 

beschikbaarheid van toegang tot diensten of informatie op internet, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de Klant, handelingen van andere klanten of Internetgebruikers, wijzigingen in inbelnummers, log- in-procedure, Account en Emailadres, ongeacht de redenen hiervoor.

.                 8.3  Aansprakelijkheid van Bluesphere.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

.                 8.4  Bluesphere.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor enig verlies van persoonlijke gegevens, inclusief het verlies of schade van ge?nstalleerde software, etc.

.                 8.5  Bluesphere.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor toegang die is verworven door onbevoegde personen tot de gegevens of systemen van de Klant of schade als gevolg hiervan.

.                 8.6  De Klant is verantwoordelijk voor alle kosten die betrekking hebben op bestellingen voor diensten via internet en het gebruik van betaalsystemen op internet.

.                 8.7  Bij opzegging/verhuizing/verwijdering van een domeinnaam vallen de toekomstige activiteiten van het domein niet meer onder de verantwoordelijkheid van Bluesphere.nl en Bluesphere.nl kan hiervoor ook niet langer aansprakelijk worden gesteld.*

.                 8.8  De Klant die handelt in strijd met zijn verplichtingen onder de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Bluesphere.nl voortvloeiende schade.

9 DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

.                 9.1  De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de Overeenkomst bepaalde termijn. De Overeenkomst zal stilzwijgend worden verlengd met een zelfde termijn, tenzij een der partijen uiterlijk drie (3) maanden voor ommekomst van de dan lopende termijn aan de andere partij te kennen geeft de Overeenkomst niet te zullen verlengen. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per fax, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Bluesphere.nl de opzegging ontvangt. Zodra Bluesphere.nl een opzegging ontvangt, wordt de Klant automatisch op de hoogte gebracht van de ontvangst en dit wordt binnen acht (8) dagen weergegeven op de online supportpagina van de Klant. Als de Klant een dergelijke bevestiging niet binnen acht dagen kan zien op zijn/haar supportpagina, moet deze een nieuwe opzegging sturen.

.                 9.2  Indien Bluesphere.nl ervoor kiest een specifiek abonnementtype of speciale dienst te be?indigen, kan Bluesphere.nl het abonnement met een opzegtermijn van een (1) maand opzeggen. In dergelijke gevallen wordt het niet gebruikte deel van vooruitbetaalde bedragen vanzelfsprekend gerestitueerd.

 

.                 9.3  Indien Bluesphere.nl aanzienlijke wijzigingen doorvoert die de Algemene Voorwaarden depreci?ren, is de Klant gerechtigd zijn/haar Dienst(en) op te zeggen met een opzegtermijn van een (1) maand. Het ongebruikte deel van vooruit betaalde bedragen wordt tevens, bij uitzondering, gerestitueerd.

.                 9.4  Een abonnement op een dienst van Bluesphere.nl kan op ieder gewenst moment worden gewijzigd naar een duurder abonnementstype. Een reeds betaald abonnementstarief wordt afgetrokken van de prijs van het nieuwe abonnement. Wijzigingen naar lager geprijsde abonnementen kunnen alleen worden gedaan aan het einde van een abonnementsperiode en alleen indien de Klant Bluesphere.nl hiervan minimaal dertig (30) dagen voor het verstrijken van de huidige abonnementsperiode op de hoogte heeft gebracht.

.                 9.5  Onverminderd het bepaalde in artikel 9 leden 6 en 7 komt aan elk der partijen de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

.                 9.6  Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Klant in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens Bluesphere.nl te voldoen, is Bluesphere.nl gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen Bluesphere.nl Dienst(en) op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Bluesphere.nl tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Bluesphere.nl verder toekomende rechten.

.                 9.7  Bluesphere.nl is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Bluesphere.nl Diensten te staken indien :

?                 de Klant aan Bluesphere.nl valse en/of onjuiste hem betreffende Persoonsgegevens heeft doorgegeven;

?                 de Klant de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;

?                 de Klant in strijd handelt met artikel 6.1 tot en met 6.7;

?                 ten aanzien van de Klant faillissement wordt aangevraagd;

?                 de Klant (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend;

?                 de ondermening van de Klant wordt geliquideerd of be?indigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

.                 9.8  Na be?indiging of ontbinding van de Overeenkomst zal het gebruiksrecht op

de Diensten, zoals bedoeld in artikel 7 onmiddellijk ophouden te bestaan en zal de aan de Klant verstrekte aansluiting op het Systeem onmiddellijk door Bluesphere.nl buiten gebruik worden gesteld. De Klant zal onmiddellijk

 

ophouden van het Systeem en van de Bluesphere.nl Diensten gebruik te maken.

9.9 Na be?indiging of ontbinding van de Overeenkomst zal Bluesphere.nl de door de Klant verstrekte en door haar bewerkte Persoonsgegevens en gegevens van homepages en mailsystemen binnen dertig (30) dagen na be?indiging of ontbinding vernietigen, tenzij deze Persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de Overeenkomst of indien Bluesphere.nl anderszins gerechtigd is over deze Persoonsgegevens te beschikken.

10 BLUESPHERE.NL DIENSTEN

10.1 DOMEINREGISTRATIE

10.1.1Bluesphere.nl verzorgt in opdracht van de Klant tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN) of een andere instelling belast met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de eigen naam van de Klant. Daarom treedt Bluesphere.nl alleen op als tussenpersoon en accepteert deze geen aansprakelijkheid. De Klant dient zich ervan bewust te zijn dat zijn contactgegevens door de SIDN op haar website www.sidn.nl worden gepubliceerd. Bluesphere.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam.

.                 10.1.2  De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de Klant en Bluesphere.nl aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid. De Klant is zich ervan bewust dat de mogelijkheid bestaat dat Bluesphere.nl middels een gerechtelijk bevel verplicht is een door de Klant vastgelegde domeinnaam te verwijderen, wijzigen of aan te passen. De Klant is zich er tevens van bewust dat indien Bluesphere.nl wordt aangeklaagd of als er de dreiging is van een rechtszaak in verband met een domeinnaam van de Klant, Bluesphere.nl zich tot de Klant kan wenden om schadeloos te worden gesteld en gevrijwaard te worden.

.                 10.1.3  In het geval er onjuist domeinen worden besteld (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. Bluesphere.nl zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien Bluesphere.nl verantwoordelijk is voor het verzenden van een foutieve bestelling van een domein, zal deze de registratiekosten vergoeden of registratie aanbieden met de juiste domeinnaam.

.                 10.1.4  Met betrekking tot domeinregistratie komt de Klant overeen dat hij/zij: (1) recente, complete en accurate informatie van zichzelf verstrekt die nodig is voor het registratieproces en (2) deze informatie beheert en bijhoudt, zodat deze recent, compleet en accuraat blijft. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om informatie m.b.t. adreswijzigingen aan Bluesphere.nl door te geven (via zijn persoonlijke online supportpagina).

 

 

10.1.5 De Klant verklaart bij completering en inschrijving van de Domeinnaam Registratie Overeenkomst dat de verklaringen in deze aanvraag de waarheid zijn en dat de registratie van de domeinnaam voor zover de Klant ervan bewust is, niet in conflict is met, of in strijd is met de rechten van derden. De Klant verklaart ook dat de domeinnaam niet geregistreerd wordt voor een of meer onwettige doeleinden.

10.2 SPECIALE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE DOMEINEXTENSIES

.                 10.2.1  Het gebruik van .be domeinen:?De Klant accepteert dat met de registratie van een .be domeinnaam hij/zij akkoord gaat te voldoen aan de huidige regelgeving van DNS die betrekking hebben op het beheer van domeinnamen onder het domeinachtervoegsel .be (cf. http://www.dns.be/pdf/Enduser_Terms_And_Conditions_nl_v3.1.pdf)

.                 10.2.2  Het gebruik van .de domeinen:?Als de Klant .de domeinen registreert, treedt Bluesphere.nl alleen op als tussenpersoon tussen de Klant en DENIX Domain VerwaltungsundBetriebsgesellschaft eG)?(cf. www.denic.de)

.                 10.2.3  Het gebruik van .eu domeinen:?De Klant accepteert dat met de registratie van een .eu domeinnaam hij/zij akkoord gaat te voldoen aan de huidige regelgeving van EURid die betrekking hebben op het beheer van domeinnamen onder het domeinachtervoegsel .eu (cf. www.eurid.eu)

.                 10.2.4  Het gebruik van .nl domeinen:?De klant accepteert dat met de registratie van een .nl domeinnaam hij/zij akkoord gaat te voldoen aan de huidige regelgeving van SIDN die betrekking hebben op het beheer van domeinnamen onder het domeinachtervoegsel .nl (cf. http://www.sidn.nl/ace.php/p,727,2680,29966,reglement-registratie_pdf)

.                 10.2.5  Het gebruik van .uk domeinen:?De Klant accepteert dat met de registratie van een .uk domeinnaam hij/zij akkoord gaat te voldoen aan de huidige regelgeving van Nominet die betrekking hebben op het beheer van domeinnamen onder het domeinachtervoegsel .uk (cf. www.nominet.org.uk/ref/terms.html)

.                 10.2.6  Voor domeinnamen die niet hierboven staan vermeld (bijv. .com, .net., .org, etc.) wordt verwezen naar de richtlijnen van de individuele domeinextensies.

.                 10.2.7  Als de Klant niet voldoet aan de richtlijnen van het betreffende domein, is Bluesphere.nl gerechtigd het domein van de Klant te verwijderen zonder dat Bluesphere.nl aansprakelijk worden gehouden en zonder dat de Klant recht heeft op restitutie op domeintarieven of registratiekosten die vooruit zijn betaald.

10.3 HOSTING*

.                 10.3.1  Bluesphere.nl verleent voor toegang tot het Systeem en het internet aan de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het Systeem voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken.*

.                 10.3.2  Bluesphere.nl biedt de Klant de mogelijkheid een Homepage te openen. Bluesphere.nl stelt hiertoe schrijfruimte beschikbaar (tegen betaling upgraden is mogelijk).*

10.3.3Het is klanten zonder voorafgaande toestemming van Bluesphere.nl niet toegestaan grote hoeveelheden gegevens op de server op te slaan die gratis mogen worden gedownload of opgevraagd. Het doel is om niet te functioneren als een externe harde schijf voor de opslag van gegevens in de opmaken als zip, mp3, jpg, etc. maar als een presentatie/verkoopruimte voor bedrijven en priv?-personen.*

10.3.4Illegaal materiaal is niet toegestaan op de servers van Bluesphere.nl, ongeacht of dit beelden, filmopnames of hyperlinkbeelden of dergelijk materiaal betreft. Het is niet toegestaan erotisch, pornografisch of ander aanstootgevend materiaal op de servers van Bluesphere.nl op te slaan. Het is het besluit van Bluesphere.nl en van Bluesphere.nl alleen om te bepalen of materialen behoren tot een van de bovenstaande categorie?n en zij behoudt zich het recht voor dergelijk materiaal te wissen zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval dergelijk materiaal wordt verwijderd, kan de Klant geen claim bij Bluesphere.nl neerleggen met betrekking tot de beslissing.*

.                 10.3.5  Bluesphere.nl biedt onbeperkte toegang tot standaardscripts en het gebruik van andere scripts. Maar het gebruik van andere scripts is alleen toegestaan zolang dit niet de servers in onredelijke mate belast.*

.                 10.3.6  Alle sjablonen die de Klant ter beschikking worden gesteld door Bluesphere.nl blijven eigendom van Bluesphere.nl, ongeacht of deze individuele sjablonen zijn gewijzigd of niet. Er mogen geen sjablonen die Bluesphere.nl de Klant ter beschikking heeft gesteld worden verspreid naar anderen, noch op commerci?le basis, noch op niet-commerci?le basis. Alle sjablonen worden geleverd met niet-uitsluitende rechten. In het geval Bluesphere.nl zich verplicht voelt het gebruiksrecht van een sjabloon in te trekken, kan Bluesphere.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies (direct of indirect) aan de kant van de Klant als gevolg van de intrekking. Bluesphere.nl is ook niet verantwoordelijk voor fouten of gebreken in sjablonen of de toegang ervan.

.                 10.3.7  Bluesphere.nl behoudt zich het recht voor om het gebruik van haar Diensten te beperken/verlagen indien dit vereist is om operationele of veiligheids- redenen. In geval van operationele redenen of veiligheidsredenen, behoudt Bluesphere.nl zich het recht voor zich toegang te verschaffen tot de data van de Klant. In dergelijke gevallen zal de staf van Bluesphere.nl gehouden zijn aan professionele geheimhouding. Alle andere toegang tot klantendata vereist de acceptatie van de Klant of een rechtbank.

.                 10.3.8  Hoewel spam- en virusfilters die de klant ter beschikking worden gesteld, het risico op de ontvangst van ongewenste mails minimaliseren, garandeert Bluesphere.nl niet dat klanten geen ongewenste mail ontvangen.

 

11 KLACHTEN

11.1 Bluesphere.nl spant zich in klachten omtrent de Bluesphere.nl Diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de Bluesphere.nl Diensten te komen. Bluesphere.nl is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.

11.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Klant onverlet.

12 BEHEER VAN HET SYSTEEM

12.1 Bluesphere.nl is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het Systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Bluesphere.nl te verrichten aanpassingen aan of verbeteringen van het Systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Klant jegens Bluesphere.nl ontstaat.

12.2 Bluesphere.nl is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, het account en in de emailadressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Klant jegens Bluesphere.nl ontstaat. Bluesphere.nl zal in een dergelijk geval de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

13 BEVEILIGING EN PRIVACY

13.1 De Klant geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan Bluesphere.nl zijn Persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratie en beheerstaken van Bluesphere.nl. Deze Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Bluesphere.nl en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Bluesphere.nl hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

13.2 Bluesphere.nl onthoudt zich van het inzien van (persoonlijke) e-mail en/of bestanden van Klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Bluesphere.nl hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de Klant handelt (of wordt vermoed te handelen) in strijd met artikel 6.1 tot en met 6.8 van deze Algemene Voorwaarden.*

13.3 Voorzover Bluesphere.nl via de Bluesphere.nl Diensten Persoonsgegevens ten behoeve van de Klant verwerkt, doet Bluesphere.nl dit als bewerker van Persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De Klant zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verantwoordelijke in de zin van de WBP voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart Bluesphere.nl tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.

13.4? Indien door de Klant middels de Bluesphere.nl Diensten Persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie worden getransporteerd, vrijwaart de

 Klant Bluesphere.nl tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze Persoonsgegevens worden uitgevoerd in strijd met de bepalingen van de WBP.

13.5 Bluesphere.nl legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

14 OVERMACHT

.                 14.1  Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Bluesphere.nl niet in staat is haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en storingen in netwerken alsmede niet-toerekenbare tekortkomingen van derden waarvan Bluesphere.nl zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

.                 14.2  Bluesphere.nl heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bluesphere.nl haar verbintenis had moeten nakomen.

.                 14.3  Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Bluesphere.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bluesphere.nl niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

15 OVERIG

.                 15.1  Abonnees van de Diensten van Bluesphere.nl dienen 18 jaar of ouder te zijn, of toestemming te hebben verkregen van ouders en/of verzorgers.

.                 15.2  Een abonnement op een dienst van Bluesphere.nl is inclusief automatische registratie van de naam, het adres en emailadres van de Klant in de mailinglijst van Bluesphere.nl. Klanten die niet op deze manier geregistreerd wensen te zijn, dienen Bluesphere.nl hiervan zelf op de hoogte te brengen.

.                 15.3  Bluesphere.nl biedt geen telefonische ondersteuning. Vragen met betrekking tot ondersteuning worden op werkdagen binnen 24 uur via e-mail beantwoord, indien dit haalbaar is. Vragen met betrekking tot de verkoop en betaling worden ook, indien mogelijk, op werkdagen binnen 24 uur beantwoord.

.                 15.4  In verband met de verkoop of andere overdracht van alle belangrijke delen van de activiteiten of activa van Bluesphere.nl, heeft laatstgenoemde het recht het abonnement/de abonnementen van de klant zonder voorafgaande kennisgeving gedeeltelijk of geheel over te dragen aan een derde partij, alsook de rechten en plichten die Bluesphere.nl heeft zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden.

.                 15.5  Op elke Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement ?s Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomsten, onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen.

.                 15.6  Indien de Klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de forumkeuze van artikel 15.1, is hij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat Bluesphere.nl een beroep op artikel 15.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

.                 15.7  Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

 

Lelystad, juli 2012